LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas darbība 2013. gadā

Nodaļa apvieno 119 locekļus, t. sk. 45 īstenos, 2 goda, 27 ārzemju locekļus un 45 korespondētājlocekļus, kā arī 27 goda doktorus.

2013. gadā organizētas 5 nodaļas sēdes.

 

 

Nodaļas sēdes

8. februārī nodaļas pilnsapulcē noklausījās nodaļas priekšsēdētāja akad. R. Valtera pārskatu par nodaļas un tās locekļu darbību 2012. gadā un 2013. gadā plānotajiem pasākumiem. Referātu “Zināmā mildronāta nezināmie efekti” nolasīja akad. Vija Kluša.

19. aprīlī – nodaļas sēde no cikla “2012.gada nozīmīgie zinātnes sasniegumi” , turpinot tradīciju nodaļas sēdēs noklausīties autoru paplašinātus pārskatus par pētījumu rezultātiem. LZA nosaukto 10 nozīmīgāko zinātnes sasniegumu skaitā bija trīs, kuru līdzautori bija nodaļas locekļi.
Referātu “Autoantivielu repertuāra izpēte vēža pacientu serumā: nozīme diagnostikā, prognostikā un imunoterapijas efektivitātes prognozēšanā” nolasīja LZA kor.loc., LBMC vadošā pētniece Aija Linē. Pētījumu rezultātā atklātas jaunas vēža specifiskas autoantivielas agrīnai kuņģa vēža diagnostikai un slimības gaitas prognozēšanai. Pašlaik tiek veikti līdzīgi pētījumi, lai atrastu autoantivielas, kas ir izmantojamas prostatas vēža diagnostikā kā arī slimības gaitas un imunoterapijas efektivitātes prognozēšanai melanomas pacientiem.

Pārskatā “Farmaceitiski nozīmīgu heterociklu netiešā C – H aktivēšana” LZA kor.loc. LOSI vadošais pētnieks Edgars Sūna ziņoja par jaunas uz oglekļa–ūdeņraža (C—H) saišu aktivēšanu balstītas organisko savienojumu sintēzes metodoloģijas izstrādes gaitu un sasniegtajiem raultātiem. C–H saišu tieša pārvēršana par C–C, C–N un C–O saitēm ir viens no lielākajiem izaicinājumiem organiskajā ķīmijā. LOSI pētnieki atraduši efektīvu un lētu problēmas risinājumu, kas balstās uz hipervalentā joda savienojumu izmantošanu vara sāļu katalīzes apstākļos. Izstrādātā metode pielietojama aminogrupas tiešai ievadīšanai heterocikliskajos savienojumos, un tāpēc tai ir plašs potenciāls pielietojums jaunu zāļvielu izstrādē, bioloģiski aktīvo dabasvielu analogu sintēzē un materiālzinātnē. 
Par jaunām katalītiskām glicerīnskābes un pienskābes iegūšanas metodēm pašu ziņojumu pēc akad. Valda Kampara īsa situācijas raksturojuma sniedza RTU profesore Svetlana Čornaja. RTU Lietišķās ķīmijas institūtā sadarbībā ar Neorganiskās ķīmijas institūtu izstrādātas jaunas, vienkāršas, ekoloģiskas un ekonomiskas metodes glicerīnskābes un pienskābes selektīvai iegūšanai, katalītiski oksidējot biodīzeļdegvielas ražošanas blakusproduktu glicerīnu ar gaisu vai molekulāro skābekli. Izstrādāta jauna metode aktīvāku un selektīvāku katalizatoru sintēzei. Izstrādātās metodes patentētas Latvijā un ES un var tikt izmantotas glicerīnskābes un pienskābes rūpnieciskai iegūšanai.

13.septembrī nodaļas sēdē noklausījās un apsprieda akad. Jekaterinas .Ērenpreisas priekšlasījumu “Vēža izcelsme un rezistence pret ārstēšanos: atgriežoties pie akadēmiķa Jāņa Ērenpreisa atziņām”, kurā viņa sniedza plašu pārskatu par veiktajiem vispusīgajiem pētījumiem šūnu bioloģijā un ļaundabīgo audzēju molekulāro pamatu izzināšanā, kas paver principiāli jaunas iespējas vēža ārstēšanā.

11. oktobrī ĶBMZN sēdē vērtēja divu LZA īsteno locekļu kandidātu un trīs korespondētājlocekļu kandidātu zinātniskos ziņojumus. Kor. loc. Daces Gardovskas referāta tēma bija “Bērnu veselība Latvijā: zinātniskie un organizatoriskie izaicinājumi”. Kor. loc. Jānis Kloviņš prezentēja ziņojumu “ Cilvēka genoma izpēte: no molekulāriem mehānismiem līdz personalizētai medicīnai”. Koresponētājlocekļa kandidāte medicīnā Dr.med. Sandra Lejniece ziņoja par beta–herpes vīrusu reaktivēšanos pēc autologas cilmes šūnu transplantācijas, tuvāk iepazīstināja ar pētījumiem par hronisku mieloleikozi un hroniskas limfoleikozes riska faktoriem, par Latvijā veikto pētījumu par dzelzs deficītu grūtniecēm Latvijā, kā arī sniedza informāciju par piedalīšanos Eiropas un pasaules projektos. Dr.chem. Aigars Jirgensons (LOSI) referātā “Jaunu zāļvielu izveidošana, sintēzes metodoloģija un dabasvielu sintēze” informēja par viņa vadītās Organiskās sintēzes metodoloģijas grupas galvenajiem pētnieciskajiem virzieniem un iegūtajiem rezultātiem.

Dr.pharm. Edgars Liepiņš sniedza priekšlasījumu “Tauki – vērtīgi uzkrājumi vai mitohondriju inde?”, kā arī plašāk informēja par savu dalību LOSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas apjomīgajos un starptautiski nozīmīgajos pētījumos diabēta un kardiovaskulārās farmakoloģijas jomā LZP grantu, Valsts programmas un dažādu Eiropas fondu finansēto projektu ietvaros. Par ārzemju locekļa kandidātu, Nobela prēmijas laureātu Haraldu cur Hauzenu informāciju sniedza akad. Jānis Stradiņš.

Aizklāti balsojot, nodaļas locekļi izteica atbalstu visiem pretendentiem, un LZA pilnsapulcē 28. novembrī par īstenajiem locekļiem ievēlēja D. Gardovsku un J. Kloviņu, par korespondētājlocekļiem – S. Lejnieci un A. Jirgensonu, par ārzemju locekli – H. cur Hauzenu.

1. novembrī ĶBMZN un LMZN kopsēdē akad. A. Treimanis nolasīja referātu “Drukāto un elektronisko informācijas nesēju konkurence un sadarbība, to ietekme uz apkārtējo vidi”, sniedzot ieskatu drukāto materiālu attīstības vēsturē, raksturojot mūsdienu izaicinājumus papīra ražotājiem – elektroniskās ierīces un sintētiskos materiālus, kuri, diemžēl, nav biodegradabli. Mūsdienās vērojamā plašā internetā pieejamās informācijas un e–grāmatu izplatība ir aktivizējusi pētījumus par digitālās pasaules ietekmi uz cilvēku, un šīs problēmas analizē un perspektīvas vērtē dažādu nozaru zinātnieki.

LU Akadēmiskās bibliotēkas projektu vadītājs Valdis Mazulis sniedza pārskatu “Bibliotēkas krājumu digitalizācija”. Šīs digitalizācijas galvenie virzieni: krājuma materiālu atlase digitalizācijai, krājuma materiālu digitālā arhīva – arhīvdatņu un lietojumdatņu – veidošana un uzturēšana, krājuma digitālā arhīva pieejamības nodrošināšana lietotājiem, dalība valsts mēroga ilgtermiņa projektā Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas veidošanā un attīstībā, nodrošinot bibliotēkas krājuma ilglaicīgu pieejamību un saglabāšanu.

14.novembrī Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas organizētajā Latvijas valsts proklamēšanas 95.gadadienai veltītajā LZA izbraukuma sēdē kultūras pilī “Ziemeļblāzma” plašu uzrunu teica akad. Georgs Andrejevs.

LZA Senāta sēdēs ar ziņojumiem uzstājušies akad. Maija Dambrova, akad. Modra Murovska, kor.loc. Dace Gardovska, kor.loc. Jānis Kloviņš.

Nodaļas locekļi aktīvi piedalījušies vairāku nozīmīgu pasākumu organizēšanā:

22. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra 20 gadu jubilejas seminārs. Pēc LZA prezidenta O.Spārīša apsveikuma, akad. J.Stradiņa un akad. R.Valtera uzrunām semināra dalībnieki noklausījās akad. E.Grēna priekšlasījumu “Aizvēsture”, institūta direktora LZA kor.loc. J.Kloviņa un 
LZA kor. loc. T.Kozlovskas ziņojumus par BMC pētījumu virzieniem un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī LZA goda loc. V.Baumaņa informāciju par jauno speciālistu sagatavošanu. Sekoja plaša diskusija draudzīgā gaisotnē.

14. maijā RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē notika izcilā ķīmiķa Paula Valdena (1863–1957) 150.dzimšanas dienas atcerei veltīts 8. Simpozijs organiskajā ķīmijā (organizatori – RTU MLĶF, LOSI un LU; orgkomitejas pr–js – kor.loc. P.Trapencieris). Ievadreferātu “Pauls Valdens un viņa 150. jubileja” nolasīja akad. J.Stradiņš, ar ziņojumu uzstājās arī RTU Paula Valdena medaļas laureāts kor.loc. E.Sūna.

26. jūnijā Paula Valdena 150. gadadienai veltīto pasākumu (organizatori – kor.loc. P.Trapencieris, kor.loc. M.Jure, kor.loc. V.Kokars) ietvaros notika Paula Valdena ielas atklāšana Ķīpsalā, Rīgā, Paula Valdena piemiņas vietas apmeklējums Rubenē, Paula Valdena ielas atklāšana Valmierā, piemiņas plāksnes atklāšana Rozulā pie Paula Valdena dzimtajām mājām “Kalniņi”, viesošanās Ungurmuižas parkā pie Paula Valdena ozola.

5. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika plašs zinātniskais seminārs “Profesoram Nikolajam Skujam – 100, jeb kā simtgadīgas saknes atspoguļojas šodienas gastroenteroloģijā”, ko rīkoja Latvijas Gastroenterologu asociācija sadarbībā ar LZA (kor.loc. V.Pīrāgs, A.Danilāns, kor.loc. M.Leja,).

Atzīmējot akadēmiķa Jāņa Stradiņa 80–to dzimšanas dienu, LOSI, LU un Latvijas Inovātoru apvienība (akad. I.Kalviņš, akad, M.Auziņš) 10. decembrī rīkoja plašu zinātnisko konferenci “Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē”. 12. decembrī J.Stradiņu godināja Latvijas Zinātņu akadēmijā, kur bija apskatāma no LZA fotoarhīva materiāliem veidota fotoizstāde “Mūsu Jānis Stradiņš”; jubilāram dāvināja grāmatu “Iucundi Acti Labores. Veltījums Jānim Stradiņam 80. dzimšanas dienā.”

Nodaļas locekļi devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā.

Akad. B. Andersons, kor.loc. V. Pīrāgs un akad. J. Stradiņš ir Valsts pētījumu programmu vadītāji. Nodaļas locekļi ir daudzu starptautisku un Latvijas zinātnisko projektu vadītāji un līdzdalībnieki.

Trijiem no LZA nosauktajiem 2013. gada nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē autori vai līdzautori ir mūsu nodaļas locekļi akad. M.Dambrova, akad. J.Ērenpreisa, akad. V.Kampars, kor.loc. V.Kokars, kor.loc. O.Pugovičs. Iesniegto nomināciju autori bija arī nodaļas locekļi akad. R.Kondratovičs, LZA goda loc. V.Baumanis, kor.loc. K.Tārs, kor.loc. P.Trapencieris, kor.loc. M.Turks, goda goktore Ē.Bizdēna.

Daudzi nodaļas locekļi ir starptautisku zinātnisko žurnālu redkolēģiju locekļi un eksperti.

Iznākušas 13 grāmatas, kuru autori vai līdzautori ir nodaļas locekļi, tai skaitā:

· Arnis Vīksna. Latvijas Ārstu biedrība. Atskats un apskats. R., 2013. – 206 lpp.

· Pēteris Zālītis, Jurģis Jansons. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. Daugavpils: DU Akad.apgāds Saule, 2013. – 167 lpp.

· J.Latvietis. Lopbarība. R., 2013. – 308 lpp.

· O.Muter, A.Rapoport. Some physiological aspects of chromium sorption by yeasts. – Lambert Academic Publishing, 2013. – 114 pp.

· Ķirurģija/ profesora Jāņa Gardovska red./ – 2., atkārtots un pārstrādāts izdevums. Rīga:

Rīgas Stradiņa universitāte, 2013. – 1013 lpp. (līdzautoru skaitā – J.Volkolākovs, S.Lejniece, Ē.Ezerietis, R.Lācis).

· Iucundi Acti Labores. Veltījums Jānim Stradiņam 80. dzimšanas dienā / Sast. LZA akad. Ilga Jansone/. R: Zinātne, 2013. – 271 lpp. (līdzautoru skaitā – akadēmiķi A.Barševskis, M.Dambrova, G.Duburs, V.Kluša, Ē.Kupče, E.Liepiņš, kor.loc. P.Trapencieris, ārzemju locekļi F.Ungers un. R.Žuka).

· Cilvēks un daba: Engures ekoreģions. /Māra Kļaviņa un Viestura Meleča redakcijā/. LU Akadēmiskais apgāds, 2013. – 423 lpp.

· Latvijas iedzīvotāju pārtikā lietojamās gaļas raksturojums. /Galv. redaktors A.Jemeļjanovs/. LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas ZI “Sigra”, 2013. – 350 lpp.

· Dzivite–Krišāne I, Konrāde I, Lase I, Lejnieks A, Gailiša U, Naigaiceva J, Zariņa L, Fokina N, Balcedre I, Geldnere K, Šteina S, Seisuma D, Sokolovska J, Pīrāgs V. Reto endokrīno slimību un ar tām saistīto elektrolītu traucējumu diagnostiskie algoritmi [Rare endocrine diseases and associated electrolyte disturbances diagnostic algorithms]. Rīga, 2013. – 103 lpp.

Balvas un atzinību saņēmuši vairāki nodaļas locekļi:

Akad. Jekaterinai Ērenpreisai – LR Ministru kabineta balva.

Akad. Vijai Klušai un akad. Jānim Vīksnem – Triju Zvaigžņu ordenis

Akad. Īzakam Rašalam – Jāņa Lielmaņa prēmija par izciliem sasniegumiem laukaugu selekcijā un šī darba popularizēšanā.

Ārz.loc. Olafam Daugulim (Hjūstonas Universitāte, ASV) – Normana Hackermana balva par pētījumiem organiskajā ķīmijā.

Kor. loc. Ludmilai Vīksnai – Latvijas ārstu biedrības goda zīme Tempus hominis par izciliem sasniegumiem medicīnā.

Akad. Georgam Andrejevam – Gada balva medicīnā par mūža ieguldījumu veselības aprūpes organizācijā (Latvijas Ārstu biedrība sadarbībā ar Latvijas Māsu asociāciju un RSU)

Kor.loc. Edgaram Sūnam – RTU Paula Valdena medaļa par funkcionalizēto tarpsavienojumu sintēzi jaunu ārstniecības preparātu radīšanā. Kor.loc. Pēterim Trapencierim – LZA Senāta Atzinības raksts par Paula Valdena organiskās ķīmijas starptautisko simpoziju rosināšanu un organizēšanu.

Liels darbs ieguldīts nodaļas ekspertu komisijās nozīmīgāko zinātnes sasniegumu vērtēšanā, dažādu balvu pretendentu iesniegto pieteikumu izskatīšanā, kā arī organizējot balvu pasniegšanas pasākumus.

Nodaļas priekšsēdētājs Raimonds.Valters
Zinātniskā sekretāre Baiba Ādamsone

 

Zinātnes Vēstnesis - 2014. g. 17.marts

Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas darbība 2013. gadā