Raksti

20. jūnijā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka valsts pārbaudījumi 9. un 12. klasēm, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem notiks maijā un jūnijā. Iespēja eksāmenus kārtot papildtermiņā būs jūnija beigās un jūlija sākumā. Par to informē Izglītības un zinātnes ministrija.

2024. gada maija beigās norisināsies 9. klases centralizēti eksāmeni, kuru rezultāti jāpaziņo līdz 2024. gada 20. jūnijam, kā arī tie valsts pārbaudes darbi par vispārējo vidējo izglītību, kuros iesaistīts neliels skaits izglītojamo un pedagogu.

2024. gada jūnija sākumā ir plānota tādu eksāmenu norise, kuros piedalās visvairāk izglītojamo. Latviešu valodas un angļu valodas eksāmenus kārto liels skaits izglītojamo, līdz ar to mutvārdu daļas norisei paredzētas vairākas dienas.

Franču valodas vai vācu valodas eksāmenus izvēlas kārtot neliels izglītojamo skaits, tāpēc šo eksāmenu norisei ir paredzēta viena diena. Valsts pārbaudes darbu, kuros paredzēta arī praktiskā daļa, norise ieplānota divās dienās. Eksāmenu kārtošanai papildtermiņā (gan rakstveida, gan mutvārdu daļai) paredzēta viena diena, lai mazinātu izglītības iestāžu administratīvo slogu.

Lai mazinātu izglītojamo psihoemocionālo slodzi, noteikumu projekts paredz, ka, kārtojot visus noteiktos pārbaudes darbus atbilstoši izglītojamo izvēlētajām mācību programmām un izvēlētajiem pārbaudījumiem, izglītojamajam starp visiem pārbaudījumiem ir nodrošināts vairāk nekā divdesmit četru stundu periods gan noteiktajā laikā, gan izglītojamajiem, kuri eksāmenus kārto papildtermiņā.

Ja kāds izglītojamais izvēlēsies kārtot eksāmenus, kuri notiek blakus dienās, tad viņam ir iespēja kādu no eksāmeniem kārtot papildtermiņā, savukārt papildtermiņa grafiks pielāgots, lai blakus dienās nebūtu valsts noteiktie eksāmeni (latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) un vienas mācību jomas izvēles priekšmeti.

Nosakot obligātus valsts pārbaudes darbus dabaszinātņu mācību priekšmetu kursos, ir vajadzīgs sagatavošanās process, kas ietver gan nepieciešamā pārbaudes darba satura izstrādi, tā aprobāciju, vērtēšanas kritēriju izstrādi, gan izglītības iestāžu nodrošinājumu ar mācību resursiem – pieeju digitālajiem mācību līdzekļiem un investīcijas dabaszinātņu mācību aprīkojuma pieejamībai mācību procesā. Tāpat, aktualizējot jautājumu par pedagogu nodrošinājumu un profesionālo sagatavotību pilnveidotās mācību pieejas ieviešanai, nepieciešams mērķtiecīgi veidot metodiskā atbalsta un profesionālās pilnveides iespējas dabaszinātņu mācību priekšmetu pedagogiem.

Šo pasākumu īstenošanas procesā iespējams radīt vienlīdzīgus izglītības satura pieejamības nosacījumus izglītojamajiem jebkurā vidējās izglītības iestādē, tāpēc noteikumu projektā paredzēts, ka valsts pārbaudes darbi dabaszinībās, fizikā, ķīmijā vai bioloģijā 2023./2024.mācību gadā tiks īstenoti monitoringa darba formā.

Ņemot vērā 2023./2024. mācību gada valsts pārbaudījumu norises plānojumu, elektroniskie sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami 2024. gada 20. jūnijā, bet par vispārējo vidējo izglītību – 2024. gada 11. jūlijā. Izglītojamajiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties valsts pārbaudījumos noteiktajā laikā un tos kārtos papildtermiņā, sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami no 2024. gada 30. jūnija, bet par vispārējo vidējo izglītību – no 2024. gada 17. jūlija.

 

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa