Mācību un metodiskā literatūra

Metodiskie materiāli skolotājiem (1991.-)

Gorskis M., Volkinšteine J., Basmanovs M. Ķīmija II. Metodiskie ieteikumi mācību priekšmeta padzīļinātā kursa īstenošanai. Rīga: VISC, 2023. - 185 lpp. ISBN 978-9934-24-124-6

Oliņa Z., Namsone D., France I. u.c. Mācīšanās lietpratībai. - Rīga: LU Apgāds, 2018. - 263 lpp.

Reinholde A., Cābelis A. Diagnosticējošā laboratorijas darba ķīmijā un fizikā 11. klasē rezultāti 2016./2017. mācību gadā. Metodiskais materiāls. – Rīga: VISC, 2017. – 9 lpp.

Ķīmijas klade ar pielikumu. Roberts Akermanis / Sastādītāja Aiga Jaunskalže; tekstu autores: Inguna Aleksandroviča, Aiga Jaunskalže, Dace Namsone. Liepāja: Liepājas novada fonds, 2016. - 236 lpp.

Vispārējās izglītības programmu virzienu un vidējās izglītības pakāpes profilkursu sistēmas izvērtējums Latvijā. - Rīga: IZM, 2016. - 98 lpp.

Gorskis M., Volkinšteine J. Diagnosticējošais darbs ķīmijā 10. klasei 2016./2017. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi. Metodiskais materiāls. - Rīga: VISC, 2016. - 50 lpp.

 
 

Reinholde A., Volkinšteine J.  Diagnosticējošais darbs ķīmijā 11. klasei (laboratorijas darbs): rezultātu analīze un ieteikumi. Rīga: VISC, 2016. - 42 lpp.

Volkinšteine J. Skolēnu pētnieciskā darbība dabaszinātnēs. - Rīga: RaKa, 2016. - 190 lpp.

Volkinšteine J., Gorskis M. Diagnosticējošais darbs ķīmijā 10. klasei: rezultātu analīze un ieteikumi. - Rīga: VISC, 2015. - 54 lpp.

Gorskis M., Cēdere D., Logins J., Lesiņa E., Samete D. Mūsdienīgs un atvērts mācību process ķīmijā profesionālajā izglītībā. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2013. - 239 lpp.

Centralizētā eksāmena bioloģijā, fizikā un ķīmijā 4. daļas (pētnieciskā darbība, veicot eksperimentu) vērtēšana. Metodiskais materiāls. - Rīga: VISC, 2012. - 79 lpp.

Dabaszinātņu izglītība Eiropā: valstu rīcībpolitika, prakse un pētījumi. - Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2011. - 155 lpp.

Chemistry. Science Education. Volume 778. International 8th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe Science and Technology Education: TRENDS AND MAIN TENDENCIES IN THE 21st CENTURY. Riga, Latvia, November 30 – December 3, 2011. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2011. - 269 lpp.

Bartuseviča A. Demonstrējumi ķīmijā pamatskolai: Metodisks līdzeklis. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. - 44 lpp.

Namsone D. Dabaszinātnes skolā - atbilstoši laikam. - Lielvārde: Lielvārds, 2010. - 143 lpp. 

Vaivode E.-T. Ievads dabaszinību mācību metodikas vēsturē (1774.-1940.). - Lielvārde: Lielvārds, 2010. - 335 lpp.

Valsts pārbaudes darbi skolēniem Eiropā: mērķi, organizēšana un rezultātu izmantošana. - Brussels: EACEA P9 Eurydice, 2010. - 103 lpp. 

Kaksis Ā., Kakse V. Ķīmija 10. klasei. Skolotāja grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 48 lpp.

Kalniņa R. Patstāvīgā un pētnieciskā mācīšanās ķīmijā. 1. Mācīšanās un praktisko darbu teorētiskie pamati. - Rīga: Mācību grāmata, 2009. - 23 lpp. 

Kalniņa R. Patstāvīgā un pētnieciskā mācīšanās ķīmijā. 2. Praktiskie un pētnieciskie darbi pamatskolā. - Rīga: Mācību grāmata, 2009. - 40 lpp.

Pētnieciskās darbības vērtēšana dabaszinātņu priekšmetos. Metodiskais maretiāls eksāmena satura veidotājiem un vērtētājiem. - Rīga: ISEC, 2009. - 44 lpp.

Freienberga, J., Flints A. Sadzīves ķīmija. Metodisks apraksts: Skābes, bāzes, sāļi. No vācu valodas tulkoja G. Kuduma. - Rīga: RD IJSD IP Izglītības attīstības nodaļa, 2008. – 43 lpp.

Gedrovics J. Laikmetīga mācību organizācija ķīmijas pamatizglītīībā. Skolotājs, Nr. 3, 2005. - 58.-60. lpp. 

Gorskis M.Rudzītis G. Vispārīgā ķīmija vidusskolā: Metodiskais līdzeklis. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. - 52 lpp.

Gorskis M. Quo vadis - dabaszinības 1.-6. klasē. Skolotājs, 2004., Nr. 2. - 28.-31. lpp.

Ķīmijas mācīšanas metodika vakar, šodien un rīt: Starptautiskās konferences rakstu krājums. Atb. red. Mihails Gorskis. - Daugavpils: Saule, 2003. - 160 lpp.

Dabaszinību mācīšanas metodikas attīstība: Rakstu krājums. Sastādītājs un zinātniskais redaktors Dr. paed. Mihails Gorskis. I. sējums. - Rīga: Mācību apgāds, 1998. - 133 lpp.

Namsone D. Organiskā ķīmija vidusskolā: Metodisks līdzeklis. - Rīga: Zvaigzne ABS, 1998. - 97 lpp.

Jansons E. Ķīmija pamatskolu skolotājiem. - Aizkraukle: Krauklītis, 1996. - 116 lpp.

Dabaszinību mācību grāmata vakar un šodien.Rakstu krājums M. Gorska redakcijā. - Bauska: Bauskas rajona pedagogu izglītības centrs, 1995. - 59 lpp. 

Grafoprojektora izmantošana ķīmijas didaktikā. Eksperimentāls metodiskais līdzeklis. Sastādījis M. Drille. - Rīga: Grāmata, 1995. - 35 lpp.

Ozols S., Liepiņš E. Ķīmija pamatskolā. Eksperimentāls metodiskais līdzeklis. - Rīga: Zvaigzne, 1994. - 71 lpp.

Горский М. В. Использование алгоритмических предписаний при обучении школьников решению задач по химии. - Даугавпилс: Сауле, 1994. - 60 с.

Komenskis J. A. Lielā didaktika. - Rīga: Zvaigzne, 1992. - 232 lpp.

Бергманис У. Химия в основной школе: Методическое пособие. - Рига: Институт развития образования, 1992. - 74 с.

Bergmanis U. Ķīmija pamatskolā. - Rīga: LR Tautas izglitības ministrija, 1991. - 52 lpp.

О преподавании химии в средней школе. - Рига: Министерство народного образования Латвийской республики, 1991. - 54 с.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Mācību un metodiskā literatūra Metodiskie materiāli skolotājiem (1991.-)