Dabaszinātnes un matemātika

Izglītības satura un eksaminācijas centrs no 2005. gada 20. jūlija līdz 2008. gada 20. augustam īstenoja Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas «Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā» projektu «Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos».

Projekta darbības rezultātā tika modernizēts mācību saturs, izstrādāti, izdoti un ieviesti skolotāju atbalsta materiālu komplekti ķīmijā 10., 11. un 12.klasei. Nacionālās programmas īstenošanas gaitā tika veikta mācību satura un skolotāja atbalsta materiālu aprobācija un skolotāju tālākizglītība tika organizēta pilotskolās. Kopumā nacionālajā programmā no visiem Latvijas reģioniem bija iesaistītas 50 pilotskolas – vidusskolas un profesionālās izglītības iestādes.

Ar ISEC atļauju projekta ietvaros izstrādātos materiālus izvietojam mājas lapā, lai tie būtu pieejami studentiem, kuri apgūst vidējās izglītības ķīmijas skolotāja profesiju.

Mācību saturs un prasības tā apguvei

 

  10. klasei 11. klasei 12. klasei

1.1. Mūsdienīgs mācību process ķīmijā

1.2. Darba lapas

2.1. Pētnieciskā darbība

2.2. Demonstrējumi un laboratorijas darbi

3.1. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana

3.2. Pārbaudes darbi

Interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai

Vizuālie materiāli

 

  8. klasei 9. klasei

Interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai

Vizuālie materiāli

 

Mācību filmas

Kā top zāles? A/s Grindeks Video: Darba lapa:

Filmas sižetā paradīts ceļš no datorā modelētas vielas līdz zālēm. Tas aptver vielas modelēšanu, izstrādi, sintēzi, kā arī zāļu masas izstrādi, pārbaudi un ražošanu. Filmas fragmentus var izmantot, apgūstot tematu «Dispersās sistēmas», bet pilnā apjomā tā būs noderīga tematā «Ķīmija un ilgtspējīga attīstība», kā arī iepazīstinot skolēnus ar profesijām, kas saistītas ar ķīmiju.

Stikla ražošana A/s Grīziņkalns Video: Darba lapa:

Filma iepazīstina ar stikla ražošanas izejvielām un stikla ražošanas tehnoloģisko procesu A/s Grīziņkalns. Tā būs noderīga 12. klases skolēniem, apgūstot tematu «Ķīmijas un vides tehnoloģijas».

Atkritumu pārstrāde SIA Getliņi EKO Video: Darba lapa:

Filmas sižets attēlo elektroenerģijas un siltuma ražošanu no sadzīves atkritumiem SIA Getliņi EKO. Tā sniedz informāciju par to, kā tiek izveidota enerģijas šūna, kādas ir gāzes savākšanas, kontroles un sadedzināšanas iekārtas. Filma palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas tematā «Ķīmijas un vides tehnoloģijas».

Gāzu izmantošana AGA SIA Video: Darba lapa:

Filmas sižets iepazīstina ar dažādu gāzu un to maisījumu iegūšanu, uzglabāšanu un izmantošanu sadzīvē, rūpniecībā, lauksaimniecībā un medicīnā. Tā sniedz skolēnam informāciju par drošības noteikumiem, kas jāievēro, strādājot ar gāzēm. Filma palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas par gāzveida nemetālisko elementu veidotajām vienkāršajām vielām tematā «Nemetāli», kā arī sniegs informāciju par modernu ražotni «AGA».

Viedie materiāli Video: Darba lapa:

Filma iepazīstina ar moderniem materiāliem, kurus to speciālo īpašību dēļ sauc arī par gudrajiem jeb viedajiem materiāliem. Sižets sniedz informāciju par to, kur šos materiālus izmanto un kā tie darbojas. Formas atmiņas, termohromie, fotohromie u.c. materiāli spēj reaģēt uz apkārtējās vides izmaiņām, mainot savu formu, krāsu, viskozitāti un citas īpašības. Filma labi vizualizēs tematu par sadzīvē izmantojamām vielām un materiāliem.

Dzeramā ūdens attīrīšana Rīgas Ūdens attīrīšanas stacijā «Daugava» Video: Darba lapa:

Filmas sižets saistīts ar dzeramā ūdens sagatavošanas tehnoloģisko procesu. Tā labi vizualizē tematā «Nemetāli» apgūstamo mācību saturu, jo parāda nemetālu izmantošanas iespējas, sniedzot informāciju par ozona, aktīvās ogles un hlora izmantošanu dzeramā ūdens attīrīšanā.

Bīstamo atkritumu glabāšana un pārstrāde Video: Darba lapa:

Filma stāsta par bīstamo atkritumu iedalījumu, to uzglabāšanu, transportēšanu un savākšanu, informē par BAO – uzņēmumu, kas apsaimnieko bīstamos atkritumus, kā arī raksturo tā darbības virzienus. Filma sniedz atbildi uz jautājumu, kā var atbrīvoties no bīstamajiem atkritumiem un nolietotās elektrotehnikas, norādot to savākšanas vietas Latvijā. Tā būs noderīga, apgūstot tematu par ķīmijas un vides tehnoloģijām.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa ESF projektos izstrādātie materiāli Dabaszinātnes un matemātika