LĶSA jaunumi

Biedru sapulces protokols

Rīgā 2019. gada 29. martā Nr. 10

Biedru sapulci (turpmāk – Sapulce) sasauc Latvijas ķīmijas skolotāju asociācijas (turpmāk – LĶSA) valde. Paziņojums par sapulci izsūtīts 2019. gada 15. martā, nosūtot darba kārtību uz biedru norādītajām elektroniskā pasta adresēm. Sapulce notiek Jelgavas ielā 1, Rīgā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, telpā Nr. 601. Sapulce tie sasaukta atbilstši Biedrību un nodibinājuma likuma 37. panta 2. daļai.

Sapulces sākums plkst. 17.05.

Sapulces vadītājs: Jānis Švirksts.

Sapulcē piedalās: 5 no 119 biedriem (1. pielikums).

Sapulci protokolē: Ilmārs Rikmanis.

Darba kārtība

1. Valdes vēlēšanas.

2. Juridiskās adreses maiņa.

3. Statūtu maiņa.

4. Dažādi.

Sapulces norise

1. I. Rikmanis ziņo, ka klāt esoši ir 5 no 119 biedrības biedriem, kas atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma 37. panta 2. daļai ir pietiekami, jo atkārtotā sapulcē jāpiedalās vismaz diviem biedrības biedriem.

2. J. Švirksts ziņo, ka vairs turpmāk nevēlās darboties asociācijas valdē. K. Kostrjukova izvirza savu kanditatūru.

3. Sakarā ar juridiskās adreses turpmāku nepieejamību G. Kaspars ierosina mainīt juridisko adresi uz Sprīdīša iela 16, Jelgavā, LV-3001.

4. I. Rikmanis ierosina statūtos svītrot juridisko adresi no statūtiem, lai tie nebūtu jāmaina, mainot juridisko adresi.

5. I. Rikmanis ierosina statūtos ietvert jaunu pozīciju – “Goda biedra” statusu. Nosakot Goda biedriem atbrīvojumu no biedra naudas un nepiešķirot balstiesības.

Lēmumi

1. Nolemj apstiprināt valdi šādā sastāvā:

a. Karina Kostrjukova – 4 biedriem balsojot par, 0 balsojot pret, 1 atturoties,

b. Kārlis Greitāns – 4 biedriem balsojot par, 0 balsojot pret, 1 atturoties,

c. Mihails Gorskis – 4 biedriem balsojot par, 0 balsojot pret, 1 atturoties,

d. Ilmārs Rikmanis – 4 biedriem balsojot par, 0 balsojot pret, 1 atturoties,

e. Arina Zubkova – 5 biedriem balsojot par, 0 balsojot pret, 0 atturoties,

f. Pāvels Pestovs – 5 biedriem balsojot par, 0 balsojot pret, 0 atturoties,

g. Gints Kaspars – 5 biedriem balsojot par, 0 balsojot pret, 0 atturoties.

2. 5 biedriem balsojot par, 0 balsojot pret, 0 atturoties, nolemj mainīt juridisko adresi uz Sprīdīša ielu 16, Jelgavā, LV-3001.

3. 5 biedriem balsojot par, 0 balsojot pret, 0 atturoties, nolemj svītrot no biedrības statūtiem juridisko adresi.

4. 5 biedriem balsojot par, 0 balsojot pret, 0 atturoties, nolemj papildināt statūtus ar “Goda biedra” statusu, ko ir tiesīga piešķirt valde par ilggadīgu darbu izglītībā ķīmijas jomā, ķīmijas popularizēšanā. Goda biedriem nav balstiesību biedru sapulcē un nav jāmaksā biedru nauda.

5. 5 biedriem balsojot par, 0 balsojot pret, 0 atturoties, nolemj veiktās izmaiņas statūtos iekļaut, izsakot statūtus jaunā redakcijā, ko vienbalsīgi nolemj apstirpināt un parakstīt.

6. 5 biedriem balsojot par, 0 balsojot pret, 0 atturoties, nolemj deliģēt Ilmāru Rikmani visus nepieciešamos dokumentus saistībā ar izmaiņām biedrības vārdā iesniegt Uzņēmumu reģistrā.

Sapulces beigas plkst. 18.00

Pielikumi

1. LĶSA Biedru sapulces dalībnieku saraksts uz vienas lapas.

2. LĶSA statūti jaunā redakcijā uz piecām lapām.

 

Sēdes vadītājs, LĶSA valdes priekšsēdētājs Jānis Švirksts

Sēdes protokolētājs, LĶSA valdes priekšsēdētāja vietnieks Ilmārs Rikmanis

 
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācija Jaunumi 2019. gada 29. martā notika LĶSA biedru sapulce